Gospodarka łowiecka

Celem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwe najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy znośnych gospodarczo szkodach w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium regulacji stanu zwierzyny

Działalność z zakresu gospodarki łowieckiej obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zakładanie poletek łowieckich oraz pasów zaporowych
  •  Tworzenia poletek zgryzowych.
  • Dokarmianie zwierzyny w celu ochrony pól
  • Ochronę ostoi zwierzyny, poprzez jej odpowiednie oznakowanie i ograniczenie wstępu.
  • Planowy odstrzał zapewniający właściwą strukturę płci i wieku oraz kondycji poszczególnych gatunków.
  • Ochronę upraw i młodników poprzez grodzenie, zabezpieczanie mechaniczne  celem minimalizacji szkód.
  • Systematyczne poprawianie warunków żerowych dla zwierzyny ( np. poprzez wykładanie drzew do spałowania – zapewnienie jeleniowatym świeżej kory w okresie zimowym )

Środowisko bytowania zwierzyny ulega ciągłym przemianom. Nasilają się takie zjawiska jak: gęstość zaludnienia, coraz większe powierzchnie inwestycji. Człowiek potrzebuje nowych obszarów przyrodniczych, które dla własnych potrzeb „przerabia” w sposób niezgodny z zasadami ekologicznymi. Trwa także ciągłe zubażanie łowisk: kurczenie ich powierzchni  i  wymieranie  gatunków flory i fauny.  Myśliwi muszą rejestrować  zmiany negatywne,  którym podlegają populacje zwierząt łownych: budowa dróg, nowe tereny przemysłowe i rekreacyjne, ogradzanie powierzchni rolnych, leśnych, oraz wiele innych. Pogorszenie warunków życiowych zwierzyny jest niestety smutnym faktem dzisiejszych czasów. Termin gospodarka łowiecka to nie tylko użytkowanie populacji zwierząt (odstrzał), lecz również (a dzisiaj przede wszystkim) ochrona śro­dowiska bytowania zwierzyny. Koła łowieckie wspólnie z nad- leśnictwami oceniają liczebność poszczególnych gatunków zwierząt, regulują ich zagęszczenie. Odstrzału dokonuje się z zachowaniem określonych zasad, uwzględniających strukturę płciową i wiekową populacji. Gospodarka łowiecka staje się częścią ekologii stosowanej, gdzie wykorzystywana  jest  wiedza z  zakresu:  nauk biologicznych,  zootechniki,  leśnictwa

Poletko Łowieckie


Poletko Łowieckie


MAGAZYNO-PAŚNIK PRZY PASIE ZAPOROWYM


PAS ZAPOROWY


ZIEMIANKA


MAGAZYNO-PAŚNIK

 

 

Zagospodarowanie obwodu Koła Łowieckiego Młodnik w Złotorii 2016/2017r

Wyszczególnienie Ilość,  powierzchnia
Paśniki 22 szt.

 

Lizawki  10 szt.
Ambony  48szt.
Poletka łowieckie   ha.
Pasy zaporowe  1.2 km.
Magazynopaśniki  3 szt.
Wyłożona karma
       – Kukurydza   4 tony
       – Buraki + Marchew   12ton +16 ton.
       – Pszenica  1 tona
      – Sól  0,5 tony